L'adaptació al canvi climàtic

 

1) CONCENS CIENTÍFIC: EL CLIMA DE LA TERRA S'ESCALFA 

Els científics preveuen una acceleració important del canvi climàtic i de l'escalfament global en les pròximes dècades, el qual suposa conseqüències directes per a l'activitat humana i la natura.

Cal doncs que ens preparem per tal de reduir la vulnerabilitat del nostre territori al canvi climàtic, i per prevenir els danys ambientals, materials, financers i humans.

Font: NASA: Climate Change and Global Warming

S'estima que el cost ambiental, social i econòmic de no actuar és 6 cops superior al cost de prevenir i adaptar-se (Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006 Govern del Regne Unit)

Per exemple, per cada 1 € invertit en prevenció d'incendis, s'estima un estalvi de 6 € en l'extinció de l'incendi i en la recuperació post-perturbació.

 

 

2) L'ADAPTACIÓ I LA VULNERABILITAT AL CANVI CLIMÀTIC

L'adaptació, són totes aquelles accions que poden fer tant els governs com la ciutadania per tal de preparar-se pels impactes climàtics i per les seves conseqüències, prevenir-los i fer-hi front, actuant sobre el territori per fer-lo menys vulnerable.

Capacitat d'adaptació al canvi climàtic: És la capacitat d'un sistema per ajustar-se al canvi climàtic, inclosa la variabilitat del clima i els fenòmens extrems, per ponderar els danys potencials, aprofitar les oportunitats, o per fer front a les conseqüències. (Font: European Climate Adaptation Platform)

Vulnerabilitat: Grau en què un sistema és susceptible o incapaç d'afrontar els efectes adversos del canvi climàtic, incloent-hi la variabilitat i els extrems climàtics. El grau de vulnerabilitat depèn del caràcter, la magnitud i la rapidesa de les variacions climàtiques i de les fluctuacions a què està exposat un sistema o sector, i també de la seva sensibilitat i capacitat d'adaptació. (Font: European Climate Adaptation Platform)

VULNERABILITAT D'UN TERRITORI   =   EXPOSICIÓ   x  SENSIBILITAT  -  CAPACITAT ADAPTATIVA

Resiliència: Capacitat d'un sistema humà o natural per a anticipar o absorbir els efectes d'un esdeveniment climàtic advers d'una manera oportuna i eficient, per a adaptar-s'hi o per a recuperar-se'n. (Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic, OCCC)

Les accions d'adaptació han d’assegurar els efectes positius, considerant els conceptes de “bones pràctiques” i de mesures “win-win”, així com el concepte de “mala adaptació”:

Mala adaptació: Quan l'actuació d'adaptació al canvi climàtic suposa un increment de la despesa energètica, de les emissions de gasos amb efecte hivernacle o de la vulnerabilitat.

Per exemple: la instal·lació d’aparells d’aire condicionat degut a la major freqüència de les onades de calor en un punt concret del territori. Aquesta mesura, de tipus correctiu més que no pas preventiu, comportarà un increment de la despesa energètica, incrementarà la demanda, i l’emissió de tones de CO2.

 

 

3) TIPUS D'ACCIONS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

Les accions d'adaptació poden ser, com a mínim de 3 tipus:

  • - Accions soft o no estructurals: Estudis, investigacions, planificacions, sensibilització, metodologies, accions de gestió de sistemes o operatius d’emergència etc. per augmentar els coneixements sobre el canvi climàtic i/o reduir-ne els seus impactes (Ex: early warning system per a la gestió de les onades de calor).
  •  
  • - Accions verdes o basades en la natura (Nature Based Solutions): Mesures, iniciatives o bones pràctiques basades en els recursos naturals per a reduir els efectes del canvi climàtic (Ex: silvipastura, restauració dunar).
  •  
  • - Accions infraestructurals: Basades en la construcció o implantació d’infraestructures concretes (Ex: dics de protecció marina o en zones inundables).

Per saber-ne més:

 

 

 

En el marc del projecte ECTAdapt, s'està treballant una GUIA D’ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC mitjançant un grup d'experts transfronterer, per a la definició i desenvolupament d'accions concretes a incorporar als Plans d'acció local per a l'energia sostenible i el clima (PAESC) de l'Espai Català Transfronterer.

Les accions d'adaptació no són generalitzables i s'han d'ajustar:

1) a les projeccions dels impactes del canvi climàtic, i

2) a les especificitats concretes de cada territori.

 

Aquestes accions d'adaptació al canvi climàtic es contextualitzen a l’àmbit de l’ECT, i s'están dissenyant per tal que les puguin desenvolupar les administracions locals en el marc de les seves competències. Les accions s'agrupen per temàtiques i sectors vulnerables al canvi climàtic.

Segons la Covenant of Mayors (UE) els sectors vulnerables al canvi climàtic a treballar són els següents:

Els impactes climàtics  tenen conseqüències diferents segons si es tracta de territoris de muntanya, de plana o de litoral, i també en funció de la distribució en el territori de les infraestructures, de la població, de la demografia, de les activitats econòmiques... 

Raó per la qual les estratègies i mesures d'adaptació s'han d'ajustar a cada problemàtica concreta i a cada territori.

CAMPS D'ACCIÓ PER CADA SECTOR VULNERABLE AL CANVI CLIMÀTIC

 

 

Darrera actualització: 04/09/2018 / Fotografia de capçalera: Pixabay

Què podem fer adaptar-nos al canvi climàtic?

Estalviar aigua: Dutxar-se en comptes de banyar-se, tancar i reparar les aixetes, instal·lar reguladors de flux i reductors de cabal, recollir les aigües pluvials, reutilitzar les aigües depurades, ús de xerojardineria (amb menys requeriments hídrics), etc.

Protegir-nos: Prevenir els riscos associats als impactes climàtics (incendis, inundacions, allaus, esllavissades, etc.), rehabilitar els habitatges i edificis per assegurar un bon aïllament i confort tèrmic, mantenir-se informat de les previsions del temps i seguir les instruccions que donin les autoritats en cas d'emergència (incendis, canícules, inundacions, onades de fred...), afavorir les zones d’ombra i els arbres caducifolis en jardins i espais públics per reduir l’efecte illa de calor, etc.

Assegurar la sostenibilitat de la producció agrícola: Consumir productes de proximitat Km0 i de temporada (estalvi d'aigua i d'emissions), afavorir l’agricultura ecològica i les varietats autòctones (també en jardins i horts)

Protegir la biodiversitat (flora, fauna, hàbitats i paisatge): respectar i protegir el nostre territori i els nostres espais naturals especialment les zones humides, no adquirir espècies exòtiques i invasores (tant de fauna com de flora), evitar l’aigua estancada on els mosquits hi puguin fer ous, etc.

Protegir els boscos: controlar les burilles, els petards i no fer foc al bosc, controlar i avisar a les autoritats corresponents si detectem plagues, recuperar activitats tradicionals com la pastura per tenir el sotabosc net, etc.

Adaptar i diversificar l’oferta turística: Consumir serveis turístics amb ecocertificació, de proximitat i adaptats al territori, ser conscients de la pressió que exerceix el turisme en el territori i respectar l’entorn i els recursos, informar als turistes i visitants per tal que també coneguin i respectin el nostre entorn, etc.

Reduir la vulnerabilitat urbanística: limitar i retirar les urbanitzacions i construccions en primera línia de mar i en zones inundables, reduir el fenòmen d'illa de calor (sobretot en usos urbans i industrials) instal·lant zones d'ombra, cobertes i façanes vegetals en els edificis, vegetació autòctona (Nature Based Solution), fonts públiques, etc.