3) PLANS D'ACCIÓ LOCAL PER L'ADAPTACIÓ

 

La Línia estratègica 3: "Elaborar una metodologia per acompanyar les administracions locals de l’ECT en la redacció dels Plans Locals d’adaptació al Canvi Climàtic" té per objectiu acompanyar i donar suport a les administracions locals en el desenvolupament dels PAESC (Plans d'acció local per l'energia sostenible i el clima). Aquesta línia estratègica és responsabilitat del CILMA; per bé que tots els socis col·laboren en la revisió dels plecs de contractació, en les traduccions per fer els concursos públics bilingües i transfronterers, i en l'execució de les accions.

Atès que les accions d'aquesta línia estratègica depenen dels resultats obtinguts en les accions prèvies (anàlisi de la vulnerabilitat i sensibilització), les accions vinculades a l'acompanyament i desenvolupament dels PLANS D'ACCIÓ LOCAL PER L'ADAPTACIÓ seran les últimes d'executar en el calendari. No obstant, en el marc del projecte ECTAdapt s'estan duent a terme les següents accions:

 

ACCIÓ 5.1 - METODOLOGIA TRANSFRONTERERA PER L'ELABORACIÓ DELS PLANS LOCALS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC A L'ECT

El CILMA, amb recursos interns, ha preparat la metodologia per a la redacció dels PAESC (Plans d'acció local per a l'energia sostenible i el clima) de les comarques gironines en base a la metodologia establerta per la COMO de UE (Covenant of Mayors for climate & energy, Oficina del Pacte d'alcaldes pel clima i l'energia) i la de la Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat).

Aquesta metodologia de base, es modificarà i s'adequarà a la que finalment s'obtingui de la contractació pública que està a punt de licitar el CD66: "Developper une methodologie transfrontalière pour l’elaboration de Plans locaux d’actions pour l’adaptation au changement climatique et l’experimenter dans deux collectivites pilotes françaises, dans le cadre du projet de coopération « ECTAdapt »"

Per saber-ne més:

COMO - Covenant of Mayors for climate & energy (Oficina del Pacte d'alcaldes de la UE): 

Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (2016)

SECAP TEMPLATE (document excel de resum del PAESC que caldrà entregar a la UE)

Diputació de Barcelona:

Metodologia per a la redacció dels PAESC de la Diputació de Barcelona (2018)

Excel d'avaluació simplificada de la vulnerabilitat als Impactes del Canvi Climàtic dels municipis de la Diputació de Barcelona (ASVICC, 2018)

Diputació de Girona i CILMA:

Com adherir-se al al nou Pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia (40/30) (2017)

Preguntes freqüents i respostes per als municipis

Eines per a la redacció dels PAESC a les comarques Gironines (web del Pacte d'alcaldes a les comarques gironines) 

Escenaris possibles dels ajuntaments de les comarques gironines pel tràmit de PAES i PAESC (2017)

Proposta d’índex de PAESC a les comarques gironines per a orientar la redacció als ajuntaments (2017)

Video de presentació del Pacte d’alcaldes a comarques gironines (2012)

 

 

 

 

ACCIÓ 5.2 - CONVOCATORIA PER A DESENVOLUPAR 4 PLANS PILOT D'ADAPTACIÓ LOCAL I UNA GUIA D'ACCIONS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

Un cop es disposi del resultat de l'acció 5.1 (metodologia transfronterera per a desenvolupar els PAESC), contractació en curs per part del CD66, aquesta s'adequarà i millorarà mitjançant l'elaboració de 4 PAESC pilot (2 al costat català i 2 al costat francès). En el desenvolupaments d'aquests 4 PAESC pilot, que serviran de base per als municipis de l'ECT per a la redacció dels seus PAESC, també es faran twinnings o agermenaments entre els municipis d'ambdós costats de la frontera, per tal de compartir experiències i coneixements. 

Al seu torn, el CILMA ha licitat, mitjançant un concurs bilingüe i transfronterer, el desenvolupament de la "Guia d’accions d’adaptació al canvi climàtic: definició i desenvolupament d’accions concretes d’adaptació al canvi climàtic a incorporar als Plans d’acció local per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) de l’Espai Català Transfronterer". El contracte ha estat adjudicat a la Vola.

El desenvolupament de la Guia d'accions d'adaptació s'adreça a les administracions locals i compta amb la participació d'un Grup d'experts d'ambdós costats de la frontera, que vetlla per la visió transfronterera de les accions i per la qualitat dels treballs.

La 1a reunió del Grup d'experts per a desenvolupar una Guia d'accions concretes d'adaptació a l'ECT va tenir lloc el dia 21/06/2018 a La Jonquera.

Els resultats esperats d'aquesta contractació són:

1) Una Guia d’accions concretes d’adaptació al canvi climàtic contextualitzades a l’àmbit de l’ECT, que puguin desenvolupar les administracions locals en el marc de les seves competències. Aquestes accions s’han de definir per temàtiques i sectors vulnerables al canvi climàtic. 

Segons la COMO  els sectors vulnerables al canvi climàtic són: Edificis, Transport, Energia, Aigua, Residus, Planificació urbanística, Agricultura i sector forestal, Medi ambient i biodiversitat, Salut, Protecció civil i casos d’emergència, Turisme, [Altres: Litoral i sistemes costaners], [Altres: Activitats econòmiques i indústria] .

2) Desenvolupar aquestes accions concretes d’adaptació al canvi climàtic en Fitxes model, mitjançant dades unitaries i un Mètode de càlcul que permetin a cada administració local ajustar les accions a la seva realitat. 

Segons el model de la COMO, la informació mínima d’aquestes fitxes és: impacte climàtic i risc tractat, estratègia, sector, títol, camp d’acció, objectiu, descripció, cobeneficis, contribució a la mitigació, relació amb altres plans, grau d’execució, cost d’inversió i cost d’operació, prioritat, responsable, període d’execució, resultats, parts interessades i indicadors de seguiment 

FITXA MODEL DE LES ACCIONS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

SECTORS VULNERABLES AL CANVI CLIMÀTIC

Per saber-ne més:

Llistat d'accions per a l'adaptació al canvi climàtic del Pacte d'Alcaldes de la Diputació de Barcelona (2018)

Resiliència climàtica en la gestió agrària: Guia pràctica de mesures per a l'adaptació al canvi climàtic (GOB Menorca, 2018)

Guia per adaptar el medi natural: Guia pràctica: Com planificar els projectes de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic a les regions vulnerables d'Espanya (Xarxa de Custòdia del Territori, 2018)

Licitació transfronterera del CILMA en el marc del projecte ECTAdapt: Guia d'accions d'adaptació al canvi climàtic: definició i desenvolupament d'accions concretes d'adaptació al canvi climàtic a incorporar als Plans d'Acció Local per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de l'Espai Català Transfronterer 

Metodologia per als PAESC a les comarques gironines

Guia d'accions d'adaptació al canvi climàtic

Excel de costos de les accions d'adaptació planificades

Excel de sol·licitud de dades als ajuntaments per la redacció dels PAESC

Excel de trasllat de les dades de les fitxes de vulnerabilitat al SECAP Template

PAESC pilot d'Alenyà

PAESC pilot de Navata

PAESC pilot de PortVendres

PAESC pilot de Tossa de Mar

 

 

 

ACCIÓ 5.3 - COMUNICACIÓ A LES ADMINISTRACIONS LOCALS PER PROMOURE L'ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES "MAYORS ADAPT"

Tots els socis del projecte ECTAdapt, mitjançant els seus recursos propis, s'han compromès a comunicar i a implicar a les administracions locals per tal que s'adhereixin al nou Pacte d'alcaldes per l'energia i el clima (40% de reducció d'emissions pel 2030 + anàlisi i accions d'adaptació). 

La web del projecte ECTAdapt és l'eina principal per informar i promoure l'adhesió de les administracions locals al Pacte d'alcaldes.

Els socis també organitzen jornades i formacions adreçades a les administracions locals (com la que va tenir lloc a Perpinyà el dia 08/06/2018 pels tècnics municipals del CD66, o les assembles periòdiques dels ens adherits al CILMA).

El CILMA té a disposició dels ajuntaments la web del Pacte d'alcaldes a les comarques gironines on s'actualitzen les informacions referents al Pacte d'alcaldes i on s'hi troben les explicacions i els documents de base per a adscriure's-hi. Altrament, el CILMA també forma part del Club del pacte d'alcaldes de Catalunya que dinamitza la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Finalment, tots els socis, acompanyen i asessoren a les administracions locals en relació amb el Pacte d'alcaldes per via telefònica, mail, reunions, etc.

La demarcació de Girona ja disposa del primer PAESC de l'ECT redactat segons metodologia COMO i aprovat pel ple, al municipi de Torroella de Fluvià (Alt Empordà).

Per saber-ne més:

web del Pacte d'alcaldes a les comarques gironines

web del Club del Pacte d'alcaldes de Catalunya

web de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

 

Darrera actualització: 12/10/2019 / Fotografia de capçalera: Pixabay

OBJECTIUS DELS PLANS D'ACCIÓ LOCAL PER L'ADAPTACIÓ

1) Desenvolupar una metodologia transfronterera pels Plans d'acció local per l'adaptació per acompanyar als municipis de l'ECT en l'elaboració dels PAESC (Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima)

2) Testar i millorar la metodologia transfronterera dels PAESC en 4 municipis pilot (2 del costat català i 2 del costat francès de l'ECT), amb els que es faran twinning (agermenaments) per a compartir experiències i coneixements en matèria d'adaptació al canvi climàtic

3) Desenvolupar una Guia d'accions concretes d'adaptació al canvi climàtic que puguin dur a terme les administracions locals en el marc de les seves competències. Aquesta guia d'accions es posarà a disposició de les administracions locals per tal que puguin adaptar les accions a les seves realitats territorials.

4) Donar a conèixer i promoure a les administracions locals l'adhesió al Pacte d'alcaldes pel clima i l'energia "Mayors Adapt for climate & energy" de la UE.