1) ANÀLISI DE LA VULNERABILITAT

 

La Línia estratègica 1: "Realitzar un inventari i una posada en comú de les dades de vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic de l’Espai Català Transfronterer, amb l’objectiu de divulgar i sensibilitzar" és responsabilitat de la DDGI i pretén realitzar un anàlisis de la vulnerabilitat territorial de l'ECT que serveixi de base per:

1) determinar quins estudis complementaris cal dur a terme per a l'obtenció de les dades que manquen a l'ECT; i

2) quines accions d'adaptació cal incorporar en els PAESC (Plans d'acció local per l'energia sostenible i el clima).

Vulnerabilitat: Grau en què un sistema és susceptible o incapaç d'afrontar els efectes adversos del canvi climàtic, incloent-hi la variabilitat i els extrems climàtics. El grau de vulnerabilitat depèn del caràcter, la magnitud i la rapidesa de les variacions climàtiques i de les fluctuacions a què està exposat un sistema o sector, i també de la seva sensibilitat i capacitat d'adaptació. (Font: European Climate Adaptation Platform)

VULNERABILITAT D'UN TERRITORI   =   EXPOSICIÓ   x  SENSIBILITAT  -  CAPACITAT ADAPTATIVA

En aquest sentit, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) ha realitzat l'estudi "Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic" (La Vola, 2016), estudi antecedent per l'anàlisi de la vulnerabilitat de l'ECT:

Font: "Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic" (OCCC, 2016)

Per saber-ne més:

Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya la canvi climàtic (OCCC, 2016)

Pel que fa a l'ANÀLISI DE LA VULBERABILITAT del projecte ECTAdapt s'estan duent a terme les següents actuacions:

 

 

ACCIÓ 3.1 - RECOPILACIÓ DE LES DADES EXISTENTS A AMBDÓS COSTATS DE LA FRONTERA I IDENTIFICACIÓ DE LES DADES NO EXISTENTS

La DDGI ha licitat la contractació pública per a l'elaboració de l'inventari i la posada en comú de dades de la vulnerabilitat de l'ECT als efectes del canvi climàtic (inventari de les dades existents i no existents, i anàlisis de la vulnerabilitat i elaboració d'eines cartogràfiques), amb l'objectiu de millorar els coneixements a escala municipal.

L'objecte del contracte és:

1) L'inventari i tractament homogeni de les dades existents a ambdós costats de la frontera de la vulnerabilitat al canvi climàtic dels municipis de l'ECT. Resultat esperat:

- Base de dades transfronterera

2) La definició i càlcul d'indicadors de vulnerabilitat per a cada municipi i la identificació dels sectors o activitats més vulnerables. Resultat esperat:

- Llista i descripció dels indicadors d'exposició, sensibilitat, capacitat adaptativa (resiliència) i vulnerabilitat municipal per cada impacte climàtic i sector vulnerable

- Fitxa resum per a cada municipi de l'ECT amb les dades climàtiques disponibles i les seves projeccions, amb els impactes, riscos i vulnerabilitats per sectors, i els indicadors associats (per tal que serveixi d'anàlisi en l'elaboració dels PAESC municipals)

3) La proposta de, com a mínim, 4 estudis complementaris a desenvolupar en el marc del projecte ECTAdapt per als sectors dels quals sigui necessari disposar de més informació. Resultat esperat:

- Document de proposta de 4 estudis complementaris

4) Mapes i cartografies que permetin fer intel·ligibles i comunicar a un públic no expert les dades recollides sobre la vulnerabilitat al canvi climàtic en la base de dades transfronterera. Resultat esperat:

- Mapes i cartografia dels impactes climàtics, dels riscos i de la vulnerabilitat de cada municipi al canvi climàtic.

El contracte s'ha adjudicat a la Vola i es troba en curs. La realització de les tasques es fa amb la col·laboració d'un Grup d'experts transfronterer per assegurar la homogeneïtat de les dades i la qualitat dels treballs. En el seguiment dels treballs i resultats del contracte hi participen tots els socis del projecte.

Per saber-ne més:

Metodologia de càlcul dels indicadors i subindicadors per l'ànàlisi de la vulnerabilitat al canvi climàtic dels municipis de l'ECT

Mapes de vulnerabilitat als diferents riscos i impactes climàtics 

Mapes dels indicadors de vulnerabilitat al diferents riscos i impactes climàtics

Base de dades municipals de vulnerabilitat al canvi climàtic (excel)

 

 

ACCIÓ 3.2 - ESTUDIS COMPLEMENTARIS

Una vegada s'hagin obtingut els resultats de la contractació en curs de la DDGI de l'acció anterior (3.1), es podrà procedir a valorar la proposta d'estudis complementaris segons la necessitat de dades de vulnerabilitat al canvi climàtic a l'ECT i a fer-ne les contractacions.

Tots els socis del projecte disposen de pressupost per la contractació d'estudis complementaris.

  • CD66

El CD66 va contractar, com a estudi complementari, el desenvolupament del Mètode ARCHI per a la surera (diagnosi de la vitalitat dels arbres). Al costat francès els mètodes ARCHI (Centre Nacional de la Propietat Forestal de França) per a la diganosi i seguiment de l'estat de peus arboris estan molt extesos i n'hi ha per a diverses espècies, però fins al moment no n'existia cap per al suro (espècies forestal abundant i amb repercusió econòmica a l'ECT). El mètode ARCHI és una clau dicotòmica que permet, només amb l’observació arquitectural de les parts aèries dels individus, avaluar el grau de resiliència d'un arbre, si està estressat o presenta decaïment, resilient o irreversible.

En el desenvolupament del Mètode ARCHI per a la surera hi participen: ONF Aude/Pyrénées-Orientales (Agence interdépartementale Aude/Pyrénées-Orientales Office National des Forêts), CNPF-IDF (Centre National de la Propriété Forestière - Institut pour le développement forestier), CRPF Occitanie (Centre Régional de la Propriété Forestière Occitaine) i IML (Institut Méditerranéen du Liège).

L'eina serà bilingüe (francès <> català) i se'n faran jornades de formació de camp destinades a gestors i propietaris forestals d'ambdós costats de la frontera.

Per saber-ne més:

Clau ARCHI per a l'alzina surera (Quercus suber): 

Guia d'ús del mètode ARCHI aplicat a l'alzina surera (Quercus suber): 

 

ARCHI - Méthode d'analyse architectural des arbres

Diagnostic de vitalité des arbres. La méthode ARCHI

Les 4 principes de la méthode ARCHI

La méthode de diagnostic ARCHI, application aux chênes pédonculés dépérissants

 

  • CILMA

Atès que el CILMA és l'entitat responsable de la línia estratègica 3 (PAESC municipals), s'ha vist la necessitat de contractar com a estudi complementari la Cartografia termogràfica i de les illes de calor de tot l'ECT. 

Aquest mapa de temperatura s’ha desenvolupat a partir d’imatges de satèl·lit del mes d’agost de l’any 2017 (el mes més càlid del període del qual es disposa de dades), imatges mitjançant les quals s'han calculat les temperatures de la superfície terrestre. El CILMA va contractar al Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona per l’elaboració d’aquest mapa de temperatures superficials.
Les illes de calor urbana s’han definit com les zones construïdes que presenten unes temperatures en superfície compreses entre els 32,5 i els 41 ºC. Es tracta sobretot de superfícies industrials i comercials, així com de superfícies urbanitzades i denudades. 

Les aplicacions d'aquesta cartografia termogràfica són:

- Identificar les illes de calor urbanes i les zones vulnerables,

- Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes i efectes del canvi climàtic i la necessitat d'emprendre mesures per adaptar-nos-hi,

- Ubicar i prioritzar les accions d'adaptació en els PAESC (Plans d'acció local per l'energia i el clima). Accions d'adaptació com la millora de la climatització i l’aïllament dels edificis i de les places públiques, vegetació d'ombra, canvi de cobertes en els edificis afectats, ús de cobertes i façanes vegetals, etc.

El mapa té una resolució de fins a 300 metres per píxel i és consultable i descarregable des del web del Sistema d'Informació Territorial Municipal de la Diputació de Girona (SITMUN).

Per saber-ne més:

Cartografia termogràfica i illes de calor al web del SITMUN de la DDGI

Mètodes de càlcul realitzats pel SIGTE per a l'obtenció de les temperatures de la superfície terrestre a partir d'imatges satèl·litLand Surface Temperature: Plank Equation, i  Single Channel Algorithm

Informe de conclusions del tècnic de GIS de la DDGI 

Metodologia procés d'obtenció del mapa de temperatura i illes de calor urbana amb imatges del satèl·lit Sentinel-3 

 

  • Diputació de Girona

En el marc de l'estudi de vulnerabilitat de l'ECT, s'han definit estudis complementaris: 

Fitxes de vulnerabilitat  al canvi climàtic de cada municipi de l'ECT (447 municipis), a través de la plataforma SITMUN

Estudi de vulnerabilitat de la vinya  de l'ECT al canvi climàtic

Eina per valorar l'adaptació al canvi climàtic desl espais verds urbans (hem traduït i adaptat una eina de la DIputació de Barcelona)

Per saber-ne més: 

Fitxes de vulnerabilitat al canvi climàtic de cada municipi de l'ECT (447 municipis)

  • Accés al SITMUN  > Accedir a cartografia Medi Ambient  >  Clicar Mapes de vulnerabilitat al canvi climàtic > Clicar sobre el municipi i es deplega una pantalla amb la fitxa resum municipal amb les dades climàtiques disponibles i les seves projeccions, amb els impactes, riscos i vulnerabilitats per sectors, i els indicadors associats

Estudi de la Vulnerabilitat al Canvi Climàtic del cultiu de la vinya a l’Espai Català Transfronterer

Eina per valorar l'adaptació al canvi climàtic dels espais verds urbans (hem traduït i adaptat una eina de la Diputació de Barcelona)

ACCIÓ 3.3 - EINES DE SENSIBILITZACIÓ DE TIPUS CARTOGRÀFIC

Els mapes i la cartografia dels impactes climàtics, dels riscos i de la vulnerabilitat de cada municipi al canvi climàtic es troben en curs ja que s'han contractat per part de la DDGI mitjançant la mateixa licitació que per a l'execució de l'acció 3.1 (anàlisi de la vulnerabilitat), contracte que ha estat adjudicat a la Vola.

Per saber-ne més:

Liticació transfronterera de la DDGI pel Servei d'elaboració de l'inventari i posat en comú de dades de la vulnerabilitat de l'espai català transfronterer

 

Darrera actualització: 12/10/2019 / Fotografia de capçalera: Pixabay

OBJECTIUS DE L'ANÀLISI DE VULNERABILITAT DE L'ECT

1) Recopilar les dades existents sobre la vulnerabilitat de l'ECT als impactes climàtics, i identificar els buits de coneixement i les dades no existents

2) Realitzar els estudis complementaris necessaris per omplir els buits de coneixement i la manca de dades

3) Representar la informació sobre les dades de vulnerabilitat al canvi climàtic mitjançant mapes i eines cartogràfiques que en facilitin la seva comprensió (per fer sensibilització i per facilitar la redacció dels PAESC als municipis)